Hoppa över
DB SCHENKER-logga


High Capacity Transport

Genom High Capacity Transports (HCT) genomför DB Schenker fältprover med nya lastbilsstorlekar och fordonskombinationer. Projektet drivs tillsammans med Volvo, Trafikverket, CLOSER (via Lindholmen Science Park), Wabco med flera.

Syftet med projektet är att undersöka hur vi kan minska utsläppen av växthusgaser och minska antalet tunga fordon på vägarna med hjälp av fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som är tillåtet idag. Sedan 2012 har DB Schenker Sverige och externa parter testat olika kombinationer av längre & tyngre fordon (>25,25m >64 ton). Försök bedrivs under föreskrifter & dispenser från Transportstyrelsen.

Fältprover utförs i dagliga operationer med DUO-trailer (2 stycken semi-trailers) på 32 meter mellan Göteborg och Malmö av Schenker Åkeri, ett helägt dotterbolag till Schenker AB. DB Schenker Consulting koordinerar projektet för DB Schenkers räkning.

Några fördelar med deltagande i projektet:

  • Påverka framtida lagstiftning för att säkra samhällsekonomisk nytta
  • Bidrar till uppsatta miljömål 2030 för reducering av CO2 utsläpp
  • Erfarenhet av påverkan av HCT-teknologi på existerande transportsystem
  • Reducering av antal fordon på väg vilket reducerar buller, vägslitage, olycksrisk samt transportkostnader

Trafikverket har i uppdrag från regeringen utrett förutsättningarna för framförande av längre lastbilar på det svenska vägnätet i en rapport som redovisades i mars 2019. I rapporten identifieras ett sammanhängande vägnät på ca 450 mil som bör tillåtas för längre lastbilar. Trafikverket har även analyserat konsekvenserna av ett sådant upplåtande samt föreslagit vilka författningsändringar som krävs för att det ska bli möjligt.

Trafikverket släppte också i april 2020 en plan för den fortsatta implementeringen av bärighetsklass 4-vägnätet där målet är att upp emot 40% av det statliga vägnätet ska vara upplåtet för BK 4 (d.v.s. trafik upp till 74 ton) vid slutet av 2025.